HMS

HMS-arbeid har høyeste prioritet internt i Masiv-konsernet. All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø.

Gjennom engasjement i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, skal vi medvirke til et helhetssyn på livskvalitet for arbeidstakerne både i arbeid og fritid. 

Gode HMS-mål handler om å bry seg om hverandre og tenke HMS 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte tar ansvar og viser engasjement – noe som er med på å skape trivsel og trygghet for hver av oss.

Systematisk HMS-arbeid handler om:

  1. Gode og sikre arbeidsvaner
  2. Klare ansvarsforhold
  3. Åpenhet, positivitet og samarbeidsevne
  4. Ryddig og oversiktlig byggeplass
  5. Gjennomtenkt, sikker og trygg utførelse
  6. Sikre produkter og materialer
  7. Passe på hverandre

Masiv jobber systematisk og målrettet med HMS.

Vi stiller samme HMS-krav til våre underentreprenører og leverandører som til oss selv.

For å sikre HMS-arbeidet og for å ikke komme i rollekonflikt, samarbeider Masiv med HMS Koordinatoren AS.

Helse

Masiv skal lede virksomheten på en måte som setter arbeidstakernes helse først. Vi skal oppmuntre våre medarbeidere til å føre en sunn og sikker livsstil, både når det gjelder dem selv og deres familie.

Arbeidstakerne må rette seg etter bestemmelser, HMS-regler og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, samt å bruke påbudt verneutstyr.

Med fokus på ansattes sikkerhet og helse jobber vi aktivt for å holde et lavt sykefravær.

Miljø

All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader på det ytre miljø.

Vi skal ha et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte tar ansvar og viser engasjement – noe som er med å skape trivsel og trygghet for hver av oss.

Sikkerhet

Masiv har som uttalt mål at ethvert prosjekt skal gjennomføres uten skader på personer og miljø. Alt arbeid på byggeplassene er planlagt, organisert og kontrollert i henhold til gjeldende regler i AML, Internkontrollforskriften og Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Masiv tilstreber å gjøre enhver byggeplass så sikker som mulig, både for de som arbeider i direkte tilknytning til den, og for de som av andre grunner oppholder seg på området.

Arbeidstakere som blir oppmerksom på forhold som kan føre til ulykke eller medføre helsefare, skal straks varsle arbeidsleder og selv medvirke til at alle forholdsregler blir tatt for å avverge faren. Dersom en arbeidstaker ikke kan fortsette arbeidet uten fare for liv og helse, skal arbeidet avbrytes.

Vi vil at alle ansatte kommer hjem til sine familier.